Toegankelijkheid

Skip to main content


De financiële positie van Stichting Zorg en Bijstand

Onze stichting is ruim 100 jaar actief bij de ondersteuning van de kwetsbare groepen in de samenleving. Onze doelgroep bestaat grotendeels uit éénoudergezinnen, ouderen (die slechts de beschikking hebben over een AOW-uitkering) en kinderen uit achterstandswijken. Door vertraging in het herstel van de economie en de verdergaande bezuinigingen door de overheid, met name in de gezondheidszorg en de welzijnssector, stijgt jaarlijks het aantal aanvragen voor een financiële ondersteuning. Door de honorering van de meeste van deze aanvragen is de jaarlijkse exploitatierekening tot en met 2020 met een negatief exploitatiesaldo afgesloten. 
De omvang van de jaarlijkse giftenstroom, die wij van oudsher ontvangen, is de laatste jaren afgenomen. De inmiddels sterk vergrijsde generatie van onze donateurs komt ons geleidelijk te ontvallen. Om ons charitatieve werk onverminderd te kunnen voortzetten zijn we echter mede afhankelijk van die giften. Daarom is een hernieuwde aanwas van ons donateursbestand zeer gewenst. Bij deze nodigen wij u uit om tot deze zeer door ons gewaardeerde groep toe te treden. Onze stichting is ANBI erkend onder nummer RSIN2603160.

Balans

 

31-12-2023

 

31-12-2022

Activa
      €      €
- Vastgelegde middelen
86.702 86.702
- Vlottende middelen
232.490 435.672
- Liquide middelen
378.106 144.841

Totaal activa
697.298 667.215

Passiva
- Eigen vermogen
643.084 571.179
- Schulden op korten termijn 54.214 96.036
 
Totaal Passiva 697.298 667.215

Exploitatierekening

 

Werkelijk
2022

Werkelijk
2023

Begroot
2024

Baten
- Inkomsten uit vermogen
16.816 19.773 15.000
- Huurinkomsten 12.702 12.702 13.000
- Bijdrage donateurs
9.295 2.725 2.500
- Inkomsten uit legaten en nalatenschappen
3.025 3.025 3.025
- Bijdrage Stichting HDL
22.640 27.280 25.000
- Bijdrage overige fondsen
194.651 174.652 174.475
Totaal baten
(a) 259.129 240.157 233.000
Lasten
- Uitkeringen
159.732 140.214 135.000
- Personeelslasten
65.301 79.697 82.000
- Huisvestingslasten 18.757 4.832 5.000
- Algemene lasten
10.745 10.122 11.000
(b) 254.535 234.865 233.000
             
Exploitatiesaldo
(a-b) 4.594 5.292

0

Koersresultaat effecten
100.623 66.613  
Resultaat
105.217 71.905 0