Toegankelijkheid

Skip to main content

Beleidsplan en gerealiseerde activiteiten 2023

De stichting heeft als doelstelling het bieden van financiële en/of materiële hulp aan personen die buiten hun schuld in de problemen zijn geraakt. De aanvragen komen nagenoeg geheel binnen vanuit het maatschappelijk veld in Den Haag en randgemeenten. Na een voorselectie door de maatschappelijk werker worden de aanvragen voorgelegd aan een beoordelingscomité. De beslissingen van dit comité worden schriftelijk vastgelegd. Bij toekenning wordt door de penningmeester zorg gedragen voor uitbetaling. Deze functiescheiding waarborgt een correcte afwikkeling.

De inkomsten van de stichting bestaan uit inkomsten uit vermogen, verhuur van een gedeelte van het pand, bijdragen van donateurs en ondersteunende stichtingen alsmede legaten. Er vindt geen actieve werving plaats. Het vermogen van de stichting wordt in liquide middelen en hoog dividendgevende beursgenoteerde eerste klas aandelen aangehouden. Het bestuur houdt toezicht hierop.

De stichting heeft een maatschappelijk werker en een ondersteunend administratieve medewerkster in loondienst werkzaam.
De bovengenoemde werkwijze wordt sedert jaren gevolgd, zo ook in 2023; en die zal in komende jaren worden voortgezet.

Het aantal aanvragen schommelt in de afgelopen jaren rond de 500. Een zeer groot deel van de door de voorselectie beoordeelde aanvragen wordt door het beoordelingscomité (zij het soms: gedeeltelijk) gehonoreerd.

Voor 2024 verwachten wij wederom ca. 500 aanvragen. Hiervoor is een budget beschikbaar van € 130.000.

De reguliere exploitatiekosten zijn ieder jaar nagenoeg gelijk. Zij bestaan voor het overgrote deel uit de salarislasten van de beide medewerkers. Het is niet te verwachten dat hier weldra verandering in komt.

Evenals in voorgaande jaren ontvangen de bestuursleden geen vacatiegelden, en geen kostenvergoedingen in geld of in natura. De (twee) medewerkers, die voor 80% parttime werkzaam zijn, ontvangen een marktconforme beloning in de vorm van salaris.

De stichting is bij de Belastingdienst geregistreerd onder nr. 0026.03.160 en bij de Kamer van Koophandel onder nr. 40407397